Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja zajęć dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino skierowana jest do grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio w terenie lub w oparciu o przygotowane przez nadleśnictwo obiekty dydaktyczne i prowadzone są przez pracowników nadleśnictwa lub we własnym zakresie przez nauczycieli lub opiekunów grup.

Spotkania odbywają się od 1 marca do 31 października oraz w miarę potrzeb w miesiącach zimowych. Każdorazowo obowiązuje dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu pobytu - osobiście lub telefonicznie (kontakt - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338 - tu również zasady udostępniania obiektów edukacyjnych, uzgodnienia związane z przygotowaniem ognisk, proponowanej tematyki zajęć)

Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne. Bezpłatny jest również wstęp na teren Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Opłatą objęte jest przygotowanie ogniska lub udostępnienie wiaty z kominkiem przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej (opłata w przypadku pobytu edukacyjnego dla grup szkolnych wynosi 50 zł netto, tj. 61,50 zł brutto). 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 44/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za wstęp do Arboretum w Glinnej, opłat za korzystanie z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych w Glinnej oraz zasad ich udostępniania na cele inne niż dydaktyczne.

Wzory podań o najem obiektów oraz rezerwację zajęć edukacyjnych:

- wzór dla szkół i placówek oświatowych (pobyt edukacyjny)

- wzór dla najmu obiektów na cele inne niż dydaktyczne

Prosimy o przedkładanie podań z kompletem informacji wskazanych we wzorach. Ułatwi to dopełnienie niezbędnych formalności.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo  Gryfino informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino z siedzibą przy ul.1 Maja 4 w Gryfinie (kod pocztowy:74-100), tel.: 91 416 20 71,  adres e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia  w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Dane osobowe są przechowywane:

- przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;

- w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;

- w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:

- dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

- obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.                                                                                                                      

Telefon kontaktowy w sprawie doprecyzowania zasad udostępnienia obiektów oraz zasad dokonywania opłat - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do 31 października w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek-piątek) i 10.00-19.00 (sobota i niedziela).

Uczestnicy zajęć powinni posiadać odpowiedni strój dostosowany do pogody i pory roku.

Podczas pobytu grup na terenie obiektów edukacyjnych za bezpieczeństwo grupy i właściwe korzystanie z przygotowanego zaplecza edukacyjnego odpowiada nauczyciel lub opiekun.

KALENDARZ REZERWACJI