Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekty

Nadleśnictwo Gryfino realizuje szereg projektów opartych na partnerstwie z podmiotami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności przy zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Nadleśnictwo Gryfino  uczestniczy w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania realizowane na terenie Nadleśnictwa Gryfino w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020) polegać będą na budowie progów z materiałów naturalnych, których zadaniem będzie spowolnienie odpływu wód z obszarów występowania siedlisk przyrodniczych 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska)

Wartość projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 PLN

Planowana kwota na realizację zadań na terenie RDLP w Szczecinie wynosi netto 197 700 PLN

Planowana kwota na realizację zadań na terenie Nadleśnictwa Gryfino wynosi  15 000,00 PLN

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Razem dla przyrody i człowieka - w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I"

Projekt „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – etap I" został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym projektu było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r i została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r.

Działania na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

Wygoda, estetyka i funkcjonalność

Istotnym elementem projektu było wykonanie tras spacerowo-technologicznych oraz instalacji do nawadniania powstającej kolekcji okazów w nowej części Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej /powierzchnia włączona do Ogrodu w roku 2006/. Dodatkowo wykonano również poprawę utwardzenia sieci dróg i alejek w pozostałej części obiektu, osiągając tym samym wysoki komfort użytkowania, przyjazny wszystkim gościom.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Projekt przyjazny turystom

W ramach projektu:

  • odtworzone zostało wyposażenie obiektów zagospodarowania turystycznego w elementy małej architektury /9 miejsc postoju pojazdów i miejsc odpoczynku na obszarze Puszczy Bukowej wyposażono w wiaty, ławostoły, kosze, ogrodzenia, paleniska, ławki/

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

  • uzupełniona została informacja turystyczna na obszarze Puszczy Bukowej o tablice z wielkoformatowymi mapami turystycznymi /30 sztuk/ oraz głazy z inskrypcją turystyczną /40 sztuk/.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Współautorami koncepcji oraz autorami treści prezentowanych na głazach jest Stowarzyszenie Klub Kniejołaza ze Szczecina. Mapa turystyczna obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa użyczona została przez autorów: Edwarda Mich /DTP Kozienice/, Edwarda Zadorskiego

"Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji" to projekt, który powraca w kolejnej  - II już odsłonie.

Jego realizacja na terenie Nadleśnictwa Gryfino zaplanowana została na lata 2018-2020. Zamierzenie, którego beneficjentem głównym jest Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizowane jest w szerokiej współpracy z licznymi podmiotami. Należą do nich wszystkie gminy i nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało 32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.

Głównym celem projektu (zgodnie z kryteriami dofinansowania) jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.

Projekt przewiduje:
- budowę dużej infrastruktury turystycznej – wieże (5szt.) i platformy widokowe (2 szt.), pomosty (3szt.) oraz wiaty ogniskowe (9szt.), a także
- posadowienie małej infrastruktury turystycznej obejmującej ponad 2000 elementów, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe (granice parków krajobrazowych)
- działania promocyjne, w tym m.in. wydawnictwa kartograficzne, prelekcje i konferencje poświęcone idei projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie.
Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 20142020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.