Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino

W przyjętym i realizowanym od lat programie edukacyjnym nadleśnictwa położony został szczególny nacisk na zajęcia terenowe uzupełniane o prace kameralne. Profil ten wynika z charakteru istniejących obiektów dydaktycznych jednostki oraz ich lokalizacji na terenie Puszczy Bukowej – kompleksu leśnego o wybitych walorach przyrodniczych.

Cele edukacji prowadzonej przez nadleśnictwo:

  • kształtowanie i promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
  • kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej oraz
  • wielostronna, racjonalna współpraca z organizacjami ochrony przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi.

Cele te realizowane są z położeniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z:

  • budową i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych
  • produkcyjnym i pozaprodukcyjnym znaczeniem lasów
  • zagrożeniami i ochroną lasów
  • ochroną zasobów przyrodniczych lasów
  • rolą leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Dogodne usytuowanie bazy dydaktycznej nadleśnictwa na obszarze „Puszczy Bukowej" – kompleksu leśnego o wyjątkowych walorach przyrodniczych stwarza doskonałe warunki do prowadzenia bardzo efektywnej edukacji ekologicznej realizowanej przez jednoczesne rozumowe i emocjonalne oddziaływanie na psychikę dzieci i młodzieży. Tak prowadzona edukacja daje mocne i trwałe efekty, będąc jednocześnie doskonałą alternatywą dla szkolnych zajęć teoretycznych.

Adresaci oferty dydaktycznej nadleśnictwa

Od chwili powstania baza dydaktyczna nadleśnictwa wraz z rozbudowanym zapleczem infrastrukturalnym stała się obiektem dużego zainteresowania zarówno ze strony grup zorganizowanych jak i osób korzystających z walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasu we własnym zakresie Do najliczniejszych odbiorców należą: dzieci z grup przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studenci, nauczyciele, uczestnicy prelekcji, konferencji, wykładów, leśnicy, turyści, mieszkańcy Gryfina, Szczecina, Pyrzyc, Stargardu Szczecińskiego i innych okolicznych miejscowości.

O dużej popularności tego miejsca i zainteresowaniu działaniami edukacyjnymi nadleśnictwa oraz potrzebie ich kontynuacji i rozwoju świadczyć może wzrastająca rokrocznie liczba uczestników zajęć. Od 1997 roku z oferty dydaktycznej skorzystało już blisko 180 tys. osób.

Ważniejsze formy zajęć dydaktycznych

a. Zajęcia terenowe i kameralne

Zajęcia terenowe i kameralne prowadzone są najczęściej w oparciu o istniejące obiekty dydaktyczne. Przed spotkaniem ustalana jest z opiekunem grupy tematyka zajęć, których poziom dostosowywany jest również do wieku, zainteresowań grupy, czy pory roku. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami specjalizującymi się w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej zaowocowało wzbogaceniem zaplecza dydaktycznego o materiały i urządzenia przydatne zarówno w pracy terenowej, jak również kameralnej. Kompasy, lupy, zestawy do obserwacji wykorzystywane są podczas etapów terenowych. Zajęcia kameralne, kończące najczęściej etap prac terenowych stanowią ich doskonałe uzupełnienie o informacje, nie możliwe do zaprezentowania na ścieżkach - przekazywane przy pomocy preparatów mikroskopowych, zdjęć i przeźroczy, foliogramów, mikroskopów, czy barwnych tablic edukacyjnych obrazujących różne aspekty funkcjonowania ekosystemu leśnego.

b. Warsztaty i prelekcje

Celem spotkań warsztatowych i prelekcji adresowanych przede wszystkim do nauczycieli i opiekunów grup jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów leśnych i doświadczeń związanych z różnorodnymi metodami i formami pracy w oparciu o obiekty dydaktyczne nadleśnictwa. Punkt Informacji Przyrodniczo – Leśnej w Glinnej jest również miejscem spotkań i wymiany poglądów oraz doświadczeń praktyków leśnych, pracowników administracji samorządowej, członków instytucji społecznych, przyrodników – hobbystów.

W oparciu o Arboretum w Glinnej realizowane są wspólnie z: oddziałami Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetami III Wieku, Warsztatami Terapii Zajęciowych, Domami Pomocy Społecznej spotkania warsztatowe oparte na cyklu pór roku, których celem jest między innymi rozbudzenie twórczego myślenia, ukazanie piękna i zróżnicowania przyrodniczego, zachęcenie do spędzania wolnego czasu w oparciu o próby samodzielnej uprawy i hodowli drzew i krzewów oraz nie rzadko wymiana własnych sprawdzonych sposobów na piękne ogrody. Prezentacje walorów przyrodniczych i historycznych Puszczy Bukowej odbywają się natomiast w ramach programu „Przyroda na weekend".

c. Organizacja konkursów

Nadleśnictwo jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów o tematyce dotyczącej lasu, jego piękna oraz zagrożeń. Celem działalności konkursowej jest: poszerzanie zainteresowań dzieci i młodzieży problematyką przyrodniczą, przybliżanie ekosystemów leśnych i pracy leśnika, zachęcenie do samodzielnych obserwacji i podejmowania działań zmierzających do poprawy niekorzystnych dla lasu zjawisk, kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

e. Edukacja terenowa

Ta forma działalności dydaktycznej ma na celu centralizację ruchu turystycznego na obszarze nadleśnictwa poprzez jego skupianie na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym (głównie w obrębie Puszczy Bukowej), bez negatywnego wpływu na obiekty cenne, objęte działaniami ochronnymi. W miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego lokalizowane są oznakowane miejsca wypoczynku z wyposażeniem w postaci stołów i ław oraz niekiedy miejsc na ognisko. Ciekawe obiekty przyrodnicze posiadają swoje opisy w formie tablic informacyjnych. Działalność związana z udostępnieniem terenów leśnych, choć niezmiernie istotna jest obecnie najbardziej problematyczna. Wiąże się, bowiem z licznymi aktami wandalizmu. Z uwagi na to niezmiernie istotne jest właściwe ukierunkowanie działań edukacyjnych i tworzenie odpowiednich i przemyślanych obiektów infrastruktury turystycznej, co jest przedmiotem wspólnych działań nadleśnictwa i m.in. pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

f. Działalność informacyjna

Przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej funkcjonuje w sezonie punkt informacyjno – handlowy oferujący wydawnictwa i foldery o tematyce przyrodniczej. W punkcie zasięgnąć można również informacji o atrakcjach czekających na turystów na obszarach leśnych Polski. Punkt Informacji Przyrodniczo – Leśnej udziela porad z zakresu uprawy gatunków roślin ozdobnych oraz prowadzi wiosenne i jesienne akcje zachęcające do ich sadzenia. Wiosną prezentowane są również w ramach akcji „Ogród pełen barw" rośliny okrywowe i byliny stanowiące doskonałe uzupełnienie ogrodowych kolekcji drzew i krzewów. Wspólnie z Nadleśnictwem Kliniska Nadleśnictwo Gryfino uczestniczy również w rozmaitych targach i wystawach promując ciekawe obszary Leśnego Kompleksu Promocyjnego, działalność dydaktyczną i gospodarczą RDLP w Szczecinie.