Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody "Żródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego". Foto Zbyszek Pajewski

Rezerwat przyrody Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika

Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 220,50 ha /na terenie Nadleśnictwa Gryfino - 217,87 ha/
Położenie - Leśnictwo Klęskowo, Leśnictwo Binowo
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - ficenotyczny zbiorowisk leśnych

Rezerwat utworzono w celu zachowania zespołu buczyny pomorskiej w różnych podzespołach, zespołu łęgu jesionowego oraz zespołu dąbrowy. Rezerwat położony jest w północno zachodnim krańcu Puszczy Bukowej na wzgórzach gęsto pociętych głębokimi dolinami. Na wierzchowinie i stokach oraz dnie dolin wykształciły się i kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy, grądy niskie, łęgi dolinkowe i źródliskowe. Drzewostany buduje głównie buk, dąb, jesion, olsza, grab, jawor. W podszycie dominuje buk, jesion, olsza, jawor. Z roślin chronionych występują tu: jarząb brekinia, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, przebiśnieg, grzybienie białe, buławnik i czerwony, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalin koralowa, konwalia majowa, paprotka zwyczajna, wonna. Z ginących zaś: czartawa , żywiec cebulkowy, turzyca zgrzebłowata, przytulia leśna, przetacznik górski, skrzyp zimowy, zachyłka oszczepowata, pospolita, kokorycz wątła.


Rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 56,38 ha
Położenie - Leśnictwo Śmierdnica, Leśnictwo Osetno
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Rezerwat znajduje się w środkowej części Puszczy Bukowej, na północnych stokach wzgórz, pociętych głębokimi dolinkami. Na zboczach wąwozów i jarów oraz na dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, olsy, łęgi olszowo - jesionowe oraz zbiorowiska o charakterze grądu niskiego. Drzewostany tworzy głównie buk, olsza, dąb, jesion. W podszycie dominuje buk, jawor i jesion. Z roślin zielnych objętych ochroną odnaleźć można tu: kruszczyka sinego, buławnika czerwonego, kruszynę pospolitą, marzankę wonną; z roślin ginących m.in.: gwiazdnicę wielkokwiatową i bagienną, żywca cebulkowego, turzycę zgrzebłowatą, perłówkę zwisłą.


Rezerwat przyrody Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 24,01 ha
Położenie - Leśnictwo Kołowo
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Rezerwat utworzono w celu zachowania płatów buczyny pomorskiej wraz z typowym dla tego zespołu falistym terenem morenowym oraz charakterystycznym dla miejscowych warunków geologicznych zjawiskiem zanikającego potoku. Rezerwat położony jest w środkowej części Puszczy Bukowej na północnym stoku wzgórza przeciętego głęboką doliną. Na wierzchowinie i stokach wykształciły się żyzne buczyny a na dnie doliny łęgi olszowo - jesionowe oraz olsy. Drzewostan buduje głównie buk, olsza i jawor. W podszycie dominuje buk. Z roślin chronionych występują tu: kruszczyk szerokolistny i siny, kruszyna pospolita, kalina koralowa, marzanka wonna. Z roślin rzadkich i ginących: szczyr trwały czartawa pospolita, turzyca zgrzebłowata, zachyłka oszczepowata, kokorycz pusta i przytulia pospolita.

Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego". Foto Zbyszek Pajewski
Rezerwat przyrody Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 78,52 ha
Położenie - Leśnictwo Glinna
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony zespołu buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową. Rezerwat znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Puszczy Bukowej i obejmuje równinne tereny nad rzeką Krzekną, z żyznymi i kwaśnymi buczynami oraz niewielkimi płatami brzeziny bagiennej. Drzewostan buduje buk, dąb, olsza, jesion i jawor. Z roślin chronionych wymienić warto: rosiczkę okrągłolistną, bluszcz pospolity, porzeczkę czarną, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, konwalię majową, a z roślin ginących: perłówkę jednokwiatową, skrzyp bagienny, gwiazdnicę bagienną, kokorycz wątła, bobrek trójlistkowy, przytulię pospolitą, czworolist pospolity, kokorycz wonną.


Rezerwat przyrody Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 155,33 ha
Położenie - Leśnictwo Glinna, Leśnictwo Kołowo
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Rezerwat utworzono w celu zachowania lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego i o różnych odmianach typologicznych z bogatymi zbiorowiskami roślin zielnych w runie oraz rzadkiego zespołu lasu bukowego ze storczykami - buczyny źródliskowej. Rezerwat położony jest w południowym krańcu Puszczy Bukowej, na południowym stoku wału Wzgórz Bukowych. Na stokach wzgórz i płaskowyżu oraz w zagłębieniach terenu nad jeziorem Glinna wykształciły się żyzne buczyny, łęgi bagienne i źródliskowe oraz lasy dębowo-bukowe i olsy. Drzewostan buduje buk, dąb, olsza, jesion i grab. Z gatunków chronionych występują tu: bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, porzeczka czarna, kalina koralowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, konwalia majowa, a z roślin ginących m.in.: gwiazdnica bagienna, turzyca zgrzebłowata, przetacznik górski, skrzyp zimowy, przylaszczka pospolita, zachyłka oszczepowata, kokorycz pusta, wątła, czworolist pospolity, perłówka jednokwiatowa.


Rezerwat przyrody Osetno
Rok utworzenia - 2008
Powierzchnia - 111,59 ha
Położenie - Leśnictwo Osetno
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Rezerwat przyrody Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem
Rok utworzenia - 1978
Powierzchnia - 4,43 ha
Położenie - Leśnictwo Podjuchy
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - krajobrazów
Rezerwat zlokalizowany jest na zachodniej krawędzi Doliny Dolnej Odry i obejmuje zasięgiem wysokie wzniesienie zwane Morenką oraz przylegający do wzniesienia fragment lasu. Zabezpiecza roślinność kserotermiczną /sucholubną/ na jej najbardziej na północ wysuniętym stanowisku w kraju. W płatach murawowych odnaleźć można gatunki chronione: ostnicę włosowatą, sasankę łąkową, kalinę koralową, kocanki piaskowe i wilżynę ciernistą oraz gatunki rzadkie, jak m.in.: strzęplica polska, pięciornik biały, przetacznik wczesny, tymotka Boehmera, kłosownica pierzasta, goździcznik wycięty, topola czarna, owsica omszona, klon polny.


Rezerwat przyrody Kurowskie Błota
Rok utworzenia - 1965
Powierzchnia - 98,44 ha
Położenie - Leśnictwo Podjuchy
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - faunistyczny, ptaków
Rezerwat utworzono w celu zachowania miejsc lęgowych bielika, kani czarnej, kormoranów, czapli siwych oraz innych ptaków gnieżdżących się na tym terenie. Rezerwat znajduje się na terasie zalewowej doliny rzeki Odry, tworząc jedną z wysp Międzyodrza /terenu położonego pomiędzy ramionami Odry Wschodniej i Zachodniej/. Na terenie rezerwatu wykształciły się zbiorowiska łęgowe oraz olsu. Drzewostan buduje głównie olsza. Z roślin rzadkich występują tu: turzyca brzegowa, przytulia błotna, tojeść rozesłana, narecznica błotna.