Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Projekty

Nadleśnictwo Gryfino realizuje szereg projektów opartych na partnerstwie z podmiotami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności przy zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Nadleśnictwo Gryfino  uczestniczy w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania realizowane na terenie Nadleśnictwa Gryfino w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020) polegać będą na budowie progów z materiałów naturalnych, których zadaniem będzie spowolnienie odpływu wód z obszarów występowania siedlisk przyrodniczych 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska)

Wartość projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie RDLP w Szczecinie wynosi netto 197 700 zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie Nadleśnictwa Gryfino wynosi  5 000,00 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I"

Projekt „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym projektu było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r i została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r.

Działania na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

Wygoda, estetyka i funkcjonalność

Istotnym elementem projektu było wykonanie tras spacerowo-technologicznych oraz instalacji do nawadniania powstającej kolekcji okazów w nowej części Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej /powierzchnia włączona do Ogrodu w roku 2006/. Dodatkowo wykonano również poprawę utwardzenia sieci dróg i alejek w pozostałej części obiektu, osiągając tym samym wysoki komfort użytkowania, przyjazny wszystkim gościom.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Projekt przyjazny turystom

W ramach projektu:

  • odtworzone zostało wyposażenie obiektów zagospodarowania turystycznego w elementy małej architektury /9 miejsc postoju pojazdów i miejsc odpoczynku na obszarze Puszczy Bukowej wyposażono w wiaty, ławostoły, kosze, ogrodzenia, paleniska, ławki/

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

  • uzupełniona została informacja turystyczna na obszarze Puszczy Bukowej o tablice z wielkoformatowymi mapami turystycznymi /30 sztuk/ oraz głazy z inskrypcją turystyczną /40 sztuk/.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Współautorami koncepcji oraz autorami treści prezentowanych na głazach jest Stowarzyszenie Klub Kniejołaza ze Szczecina. Mapa turystyczna obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa użyczona została przez autorów: Edwarda Mich /DTP Kozienice/, Edwarda Zadorskiego