Asset Publisher Asset Publisher

Plan na Las

W każdym nadleśnictwie (w Nadleśnictwie Gryfino i w Puszczy Bukowej również) gospodarkę leśną prowadzi się w oparciu o Plany Urządzenia Lasu (PUL) opracowywane przez wyspecjalizowane firmy spoza Lasów Państwowych, na okres każdego dziesięciolecia (cyklicznie). Plany te podlegają obowiązkowej procedurze oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Zadaniem oceny oddziaływania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy projektowane kierunki realizacji gospodarki leśnej nie wpłyną niekorzystnie na przedmioty ochrony obszarów. Prace nad sporządzaniem PUL obejmują również konsultacje społeczne, na etapie których każdy zainteresowany podmiot bądź osoba fizyczna ma możliwość wyrażenia opinii i uwag odnoszących się do jego zapisów. W końcowym etapie procedowania, po dogłębnej analizie złożonych w toku konsultacji społecznych uwag plany urządzenia lasu są zatwierdzane przez Ministra Środowiska. Tak jest również w przypadku Nadleśnictwa Gryfino, gospodarującego na terenie Puszczy Bukowej. Istotne jest to, że opracowanie planu urządzenia lasu opiera się na trwających wiele miesięcy wnikliwych pomiarach terenowych oraz pracach kameralnych (podsumowujących zebrane dane). Las jest więc wartością mierzalną i tylko na tej podstawie można prowadzić działania planistyczne bez obawy o utratę jego zasobów i wartości przyrodniczych. Analiza danych uzyskanych w toku prac terenowych stanowi podstawę planowania zadań na kolejne 10 lat obowiązywania PUL. W praktyce oznacza to wypracowanie „swoistej instrukcji obsługi lasu”, zgodnie z którą pracuje każdy leśniczy. Nic nie dzieje się przypadkowo i uznaniowo według jego wyłącznej oceny. Istotną kwestią mającą na celu zagwarantowanie właściwego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej jest uwzględnianie na etapie projektowania zadań gospodarczych licznych aktów prawa (krajowego, miejscowego, branżowego), odnoszących się do ochrony zasobów przyrodniczych.

W przypadku obszaru Puszczy Bukowej uwzględnione zostały tu m.in. zapisy planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” zatwierdzonego w drodze Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego ale również zapisy planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 PLH 320020 „Wzgórza Bukowe”. Plan zadań ochronnych zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie stanowi kompendium wiedzy oraz zestaw wytycznych odnoszących się do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Jest on również swoistą ewaluacją, doprecyzowaniem i rozszerzeniem zadań nakreślonych planem ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, odnoszących się do ochrony i kształtowania komponentów środowiska przyrodniczego w warunkach prowadzonej gospodarki leśnej. Oba istotne dla obszaru Puszczy Bukowej dokumenty poddane zostały analizie i w częściach odnoszących się do kompetencji Lasów Państwowych przedłożone do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026. Dlatego też plan ten, obowiązujący w Nadleśnictwie Gryfino respektuje postanowienia dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jaki i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyrazili pozytywne stanowisko w odniesieniu do tego dokumentu, akceptując tym samym poprawność zawartych w nim zapisów.