Lista aktualności Lista aktualności

Puszcza Bukowa - gospodarowanie w zgodzie z naturą

Od zarania ludzkości las był schronieniem, dostawcą pożywienia, zasobem samoodnawialnym i niewyczerpanym. Rozwój cywilizacji - karczowanie lasów pod role i pozyskanie drewna dla budownictwa i przemysłu spowodował jednak, że już w starożytności w wielu miejscach lasy były bardzo mocno eksploatowane, czasem znikały niemal w ogóle. W Europie proces ten zaczął bardzo szybko narastać w średniowieczu, doprowadzając w XVII wieku do bardzo ostrego kryzysu w zaopatrzeniu w drewno. Wtedy też rozpoczęto planową gospodarkę leśną celem zapewnienia trwałej i wydajnej produkcji drewna. Produkcji, która dostarczy w szybszym tempie więcej drewna lepszej jakości. Efektem ówczesnego gospodarowania było powstanie wielkich obszarów monokultur sosnowych i świerkowych na terenach bezleśnych. Drzewostany takie powstawały również w miejscach mniej zyskownych i trudniejszych w uprawie lasów mieszanych i liściastych.

fot. Z. Pajewski

Obecnie w Europie, w lasach publicznych przeważa model gospodarki wielofunkcyjnej, w którym potrzeby gospodarcze uwarunkowane są spełnienianiem przez las innych, pożądanych przez społeczeństwo funkcji - szeroko rozumianej ochrony przyrody, turystyki, estetyki krajobrazu, rekreacji i edukacji. Wynika to z zasad zrównoważonego rozwoju, który integrując cele ekologiczne, społeczne i gospodarcze prowadzi do wszechstronnego zaspokojenia potrzeb człowieka. Ten sposób postępowania przyjęty jest również w Puszczy Bukowej i potwierdzony zapisami Planu Urządzenia Lasu – dokumentu precyzującego metody użytkowania tutejszych zasobów leśnych - w zgodzie z potrzebami przyrodniczymi, gospodarczymi i społecznymi. Na etapie blisko 3-letniego procesu jego tworzenia opierano się na wnikliwych analizach stanu lasu, jego zasobów, i potrzeb. Precyzując zaś wytyczne dla gospodarki leśnej na najbliższe 10-lat jego obowiązywania uwzględniano, zapisy m.in aktów prawa miejscowego, odnoszące się do utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania w aspekcie ochrony tutejszych zasobów. Są wśród nich m.in plan zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 czy plan ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Istnienie tych ustawowych form ochrony nie wyklucza bowiem prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Leśnicy jako zarządzający, a nie właściciele tego lasu realizują w wyważony sposób aktualny w danej chwili zestaw oczekiwań społecznych wobec lasu, z respektowaniem zasady zachowania jego trwałości i wielofunkcyjności.