Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi

Przetargi, zamówienia, sprzedaż majątku, dzierżawy

  • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne udzielane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 18/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 25 maja 2015 r., w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Gryfino.

Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Gryfino publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zamówienia publiczne

W razie problemów z podglądem portalu BIP, informacje o przetargach znajdziecie Państwo bezpośrednio na profilu przetargowym Nadleśnictwa Gryfino na portalu ProPublico>

  • Sprzedaż drewna, dzierżawy gruntów i inne przetargi

Informacje o pozostałych przetargach (ogłoszenia i wyniki) zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce - Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

  • Przetargi na sprzedaż majątku trwałego Nadleśnictwa Gryfino
Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
 
Aktualne informacje na temat przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości znajduje się na zakładce: Przetargi - nieruchomości.
 
Sprzedaż innego rodzaju majątku niż wymieniony powyżej prowadzona jest w związku z §13.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993.443).
 
Aktualnie informacje na temat przetargów dotyczących sprzedaży majątku trwałego znajduje się na zakładce: Przetargi - majątek trwały.